Search form

Kuan 18:3

3Á inipulù ni Kudas yù ira tangapangan nga suddálu ánna yù ira magguárdiá nga jinok nayù ira kátannangán nga pári ánna yù ira Parisio. Á minay ira nga konsu ármas ánna tulu sù giád di Apu Kesu.