Search form

Kuan 18:35

35Á simibbák si Pilatto, á kinagi na, “Kudiongà panò? Yù ira ikáttolem nga Kudio ánna yù ira kátannangán nga pári yù mangikeká nikaw. Anni panò kingnguám nga ipangikeká ra nikaw?” kun na.