Search form

Kuan 18:37

37Á kinagi ni Pilatto kuna, “Á kuruk nga patul ka lagugam?” kun na. Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Sikaw yù nakkagi ta patulà. Á yawe inikeyanâ ku ta dabbuno, tapè ituddù yù meyannung sù kuruk. Á yù ira tatolay nga makánnámmu sù kuruk, magginná ira sù kagiak ku,” kun na.