Search form

Kuan 18:38

38Á kinagi ni Pilatto kuna, “Anni panò yù kuruk?” kun na.

Kabalin na nagubobuk karanniaw, minay si Pilatto sù gián nayù ira Kudio ta lawán, á kinagi na nira, “Awán bulubugá ta ammù nga liwâ na,” kun na.