Search form

Kuan 19

Karagatán ni Pilatto nga Mamalubbáng kâ Apu Kesu

Mattiu 27:15-31; Markus 15:6-20; Lukas 23:13-25

1Á gapu ta piníli nayù ira Kudio si Barabas ta mapalubbáng, yáyù inipapaligà na laguk ni Gubinador Pilatto si Apu Kesu. 2Á yù ira suddálu, nilubik da yù sî nga pidde ra ta kun na kuroná, nga pine ra sù ulu na. Á binarawasiád da ta ujjojjin nga kun na barawási na patul. 3Á jimikkì ira kuna, á inuyoyungád da. Kinagi ra kuna, “Maráyaw ka, sikaw nga patul na Kudio!” kud da. Á lippilippák da.

4Á minay laguk si Pilatto ta lawán sù ira Kudio, ta en na má kinagi nira, “Iyarubáng ku nikayu, tapè kánnámmuán naw ta awán ta ammù nga liwâ na,” kun na. 5Á yáyù nga nallawán si Apu Kesu nga neyarubáng nira, nga nakuronán paga ta sî ánna nabbarawási ta ujjojjin nga kun na patul. Á kinagi ni Pilatto nira, “Ye! Innan nawè yawe tolay!” kun na.

6Á yù ira kátannangán nga pári na Kudio ánna yù ira magguárdiá sù mangilin nga kapilliá, pakasingad da kâ Apu Kesu, nga napaligà ánna nakuronán ta sî, nagagga-aggay ira, á kinagi ra, “Papatáyam mu! Ipepátà mu ta kurù!” kud da. Á kinagi ni Pilatto nira, “Apan naw laguk, ta sikayu lággapay mangipátà kuna, ta awán ta ammù nga liwâ na,” kun na. 7Á simibbák yù ira Kudio, á kinagi ra kâ Pilatto, “Ajjan yù tunung na Kudio nga makkagi ta mepángngà nu mapagikáru ta patay yawe tolay, gapu ta pabbalinan na ta dios yù baggi na, ta kinagi na ta aggina yù Anâ ni Namarò,” kud da.

8Pakaginná ni Pilatto sù kinagi ra nga meyannung kâ Apu Kesu, nga aggina yù Anâ ni Namarò, nakalò yù assing ni Pilatto. 9Á simillung sù palásiu na, á iniyabbû na kâ Apu Kesu, “Naggapuám mu?” kun na. Ngam arán na bulubugá ni Apu Kesu sinabbák. 10Á kinagi ni Pilatto kuna, “Ngattá, ta arám mà tabbagan?” kun na. “Arám mu panò ammu ta egga yù pakáwayyâ nga mamalubbáng nikaw? Á egga gapay yù pakáwayyâ nga mangipepátà nikaw ta kurù,” kun ni Pilatto. 11Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na kuna, “Awán nakuan ta pakáwayyám nikán nu arán na iniyawâ ni Namarò nikaw. Á yáyù nga narámmà yù liwâ nayù mangikeká nikán ta arubáng mu ánnè sù liwâ mu,” kun ni Apu Kesu.

12Pakaginná ni Pilatto sù kinagi ni Apu Kesu, á nappanà yù pakkaragâ na nga mamalubbáng kuna. Ngam yù ira Kudio, pine ra má nagagga-aggay, á kinagi ra, “Nu palubbángam mu yawe tolay, arán na ka kopun ni Patul Sisar.+ Ta kinagi nayù tolay ta aggina yù patul, á yáyù nga kontarán na si Patul Sisar nga patul tam,” kud da. 13Pakaginná ni Pilatto karannian, pinalawán na má si Apu Kesu. Á minay si Pilatto nagitubang sù ággitubangán na kues. Naratagán ta batu nga nalínis yù gián nayù ággitubangán na, nga Gabbata yù ngágan na ta ággubobuk nga Kebru.

14Á pagitubang ni Pilatto nga mamestigá kâ Apu Kesu, mággè tangngá na ággawin, nga ággaw nayù papparán nayù ira Kudio ta piestá ra. Á kinagi ni Pilatto nira, “Innan nawè yawe patul naw!” kun na. 15Á nagagga-aggay yù ira Kudio, á kinagi ra, “Ipepánom! Ipapátem! Ipepátà mu ta kurù!” kud da. Á kinagi ni Pilatto nira, “Yawe yù patul naw! Ngattá, ta ipepátà ku nakuan ta kurù yù patul naw?” kun na. Á simibbák yù ira kotunán nga pári, á kinagi ra, “Awán ta patul mi nu ari lâ si Patul Sisar túrin ta Roma!” kud da. 16Á yáyù nga iniyawâ na laguk ni Pilatto nira, ta ipepátà da ta kurù.

Yù Pangipátà da kâ Apu Kesu ta Kurù

Mattiu 27:32-44; Markus 15:21-32; Lukas 23:26-43

17Á yáyù nga inâ nayù ira suddálu si Apu Kesu, á inipakáttu ra kuna yù kurù nga pangipátakád da sangaw kuna. Á iniyánge ra ta puddul nga mangngágan ta Golgota sù ággubobuk nga Kebru, á yù kebalinán na yù Gián na Balakábâ.

18Á pakáddè da ta gián na Golgota, inipátà nayù ira suddálu si Apu Kesu ta kurù. Á inipátà da gapay yù duá nga tolay ta kurù, nga pinatáddak da. Á pine ra si Apu Kesu ta tangngá ra. 19Á inipetúrâ ni Pilatto yù panákkilalán nga pine ra ta utun na kurù, nga kunniaw yù kinagi na, “Yawe si Kesu nga taga Nasaret, yù Patul na Kudio,” kun nayù inipetúrâ na. 20Yáyù inipetúrâ na ta tallu nga makkakerumá nga ággubobuk, yù ággubobuk na Kudio, ánna yù Latin nga ággubobuk na taga Roma, ánna yù ággubobuk na Gareko gapay. Á aru yù ira Kudio nga nabbibbik sù netúrâ, ta aranni ta ili yù nangipátakád da kuna.

21Á yù ira kátannangán nga pári na Kudio, kinagi ra kâ Pilatto, “Arám mu nakuan itúrâ, ‘Yù Patul na Kudio.’ Kunniawe lâ nakuan itúrâ mu, ‘Yawe tolay, kinagi na ta aggina yù Patul na Kudio,’ ” kud da. 22Á simibbák si Pilatto, á kinagi na nira, “Yù initúrâ ku, netúrákin. Aringin mapatalián,” kun na.

23Á kabalid da nangipátà nayù ira suddálu kâ Apu Kesu, inâ da yù gagámì na ta baggi na, á pinakkáppâ da sù pabballe ra. Ngam yù apaddu nga barawási na, arád da pinakkáppâ, ta inabal nga ari naragè. 24Á yáyù nga nakkaká-ubobuk ira, á kinagi ra, “Arát tam pisilan yawe, ngam mabbibinnúnù ittam bì, tapè ammu tam yù makálâ kuna,” kud da. Yáyù nesimmu tapè mapatuppál yù dán nga netúrâ sù libru nga ubobuk ni Namarò, nga kunniaw:

“Nabbaballáyád da yù gagámì ku, á nabbibinnunutád da yù barawásì.”+

Á yáyù kingnguá nayù ira suddálu.

25Á ajjan tán di yená ni Apu Kesu nga nanáddak ta aranni ta kurù, aggira ánna yù wagi na yená ni Apu Kesu nga babay, á si Maria nga atáwa ni Kalopas, ánna si Maria Maddala. 26Á pakasingan ni Apu Kesu kári innò na ánna yù sinudduán na nga iddukan na, kinagi ni Apu Kesu sù innò na, “Innò, anâ mu yù tolay nga kataging mu,” kun na. 27Á kinagi na laguk sù sinudduán na, “Yená min yane,” kun na. Á yáyù nga inâ na yù yená ni Apu Kesu ta makipaggián kuna ta bale na tán nga ággaw.

Yù Pate ni Apu Kesu

Mattiu 27:45-56; Markus 15:33-41; Lukas 23:44-49

28Á ta kabalin na yaw, ammu ni Apu Kesu ta nabalinin ngámin. Á kinagi na laguk, “Makenumà,” kun na. Yáyù kinagi na tapè mapalurò yù dán nga netúrâ nga ubobuk ni Namarò. 29Á ajjan tán yù angáng nga napannu ta binaráyáng, nga náppà nga inuman nayù ira suddálu. Á nisoso ra yù áttabbatabbúrù kuna, á pine ra ta tuppák na káyu. Á inigawâ da ta simù na. 30Á pakakákkâ ni Apu Kesu kuna, kinagi na, “Netuppálin ngámin!” kun na. Á nakkummagin, á nagattâ yù inángà na.

Yù Pamíká nayù Suddálu ta Bikà ni Apu Kesu

31Á gapu ta ággo nayù papparád da ta piestá, minay yù ira Kudio, á kinagi ra kâ Pilatto ta ipakattu na yù tuláng na takki nayù ira nepátà, tapè mabì ira matay ánna mári ira sù kurù, ta ari mepángngà nu naggián yù pate ra ta kurù ta pappiestá ra, gapu ta mangilin nga ággaw na Sabadu. 32Á yáyù nga minay yù ira suddálu, á kittu ra yù tuláng na takki nayù ira duá nga kábulun ni Apu Kesu nga nepátà. 33Ngam pakáddè da kâ Apu Kesu, nasingad da ta natayin, á arád da kittu yù takki na. 34Ngam yù tádday nga suddálu, piníká na yù bikà ni Apu Kesu, á dagarágâ nallawán yù dága ánna danum.

35Á yù tolay nga nakasingan sù kesimmu na ngámin karanniaw, aggina yù nangitúrâ sawe, á kuruk ngámin yù inistoriá na, ta ammu na gemma yù nesimmu. Á kuruk ngámin yù kinagi na, tapè manguruk kayu gapay. 36Nesimmu danniaw tapè mapalurò yù dán nga netúrâ nga ubobuk ni Namarò nga kunniaw:

“Awán bulubugá ta makattu nga tuláng na.”+

37Á ajjan gapay yù netúrâ nga kunniaw:

“Inni-innad da yù piníká ra.”+

Yù Pangitanam da kâ Apu Kesu

Mattiu 27:57-61; Markus 15:42-47; Lukas 23:50-56

38Á ajjan yù tádday nga makituddu kâ Apu Kesu, si Kusè nga taga Arimatia. Ngam inilímak ni Kusè yù ángnguruk na gapu ta assing na sù ira karakalán na Kudio. Á pakarámak ni Kusè ta natayin si Apu Kesu, minay kâ Pilatto, ta en na kiddawan yù baggi ni Apu Kesu, tapè itanam na. Á inanugù ni Pilatto, á en na inâ yù baggi ni Apu Kesu, nga inipáno na.

39Á nepulù kâ Kusè si Nikudemu. Si Nikudemu yù nallammang ngaw sù ánge na kâ Apu Kesu ta gabi. Á inipulù na yù bábbanguk nga mirrá ánna álo nga nekiruk, nga límápulu nga kílo yù kárammà na. 40Á pangâ da sù baggi ni Apu Kesu, pinatáputád da ta puraw nga sinnun nga napayyán sù bábbanguk ta kun na kustombare na Kudio. 41Á ajjan tán yù kamulán nga aranni sù nangipátakád da kâ Apu Kesu. Egga sù kamulán yù kuebá nga kapákkokkok lâ paga nga pangitanamád da nakuan, ngam awán paga bulubugá ta netanam tán. 42Á gapu ta maddaggunin yù nanginá nga ággaw na Sabadu, nga ággibannák na Kudio, ánna aranni yù kuebá sù nangipátakád da ta kurù, á yáyù nga inikúrák da nga initanam tán yù baggi ni Apu Kesu.