Search form

Kuan 19:14

14Á pagitubang ni Pilatto nga mamestigá kâ Apu Kesu, mággè tangngá na ággawin, nga ággaw nayù papparán nayù ira Kudio ta piestá ra. Á kinagi ni Pilatto nira, “Innan nawè yawe patul naw!” kun na.