Search form

Kuan 19:17

Yù Pangipátà da kâ Apu Kesu ta Kurù

Mattiu 27:32-44; Markus 15:21-32; Lukas 23:26-43

17Á yáyù nga inâ nayù ira suddálu si Apu Kesu, á inipakáttu ra kuna yù kurù nga pangipátakád da sangaw kuna. Á iniyánge ra ta puddul nga mangngágan ta Golgota sù ággubobuk nga Kebru, á yù kebalinán na yù Gián na Balakábâ.