Search form

Kuan 19:23

23Á kabalid da nangipátà nayù ira suddálu kâ Apu Kesu, inâ da yù gagámì na ta baggi na, á pinakkáppâ da sù pabballe ra. Ngam yù apaddu nga barawási na, arád da pinakkáppâ, ta inabal nga ari naragè.