Search form

Kuan 19:24

24Á yáyù nga nakkaká-ubobuk ira, á kinagi ra, “Arát tam pisilan yawe, ngam mabbibinnúnù ittam bì, tapè ammu tam yù makálâ kuna,” kud da. Yáyù nesimmu tapè mapatuppál yù dán nga netúrâ sù libru nga ubobuk ni Namarò, nga kunniaw:

“Nabbaballáyád da yù gagámì ku, á nabbibinnunutád da yù barawásì.”

Á yáyù kingnguá nayù ira suddálu.