Search form

Kuan 19:25

25Á ajjan tán di yená ni Apu Kesu nga nanáddak ta aranni ta kurù, aggira ánna yù wagi na yená ni Apu Kesu nga babay, á si Maria nga atáwa ni Kalopas, ánna si Maria Maddala.