Search form

Kuan 19:26

26Á pakasingan ni Apu Kesu kári innò na ánna yù sinudduán na nga iddukan na, kinagi ni Apu Kesu sù innò na, “Innò, anâ mu yù tolay nga kataging mu,” kun na.