Search form

Kuan 19:29

29Á ajjan tán yù angáng nga napannu ta binaráyáng, nga náppà nga inuman nayù ira suddálu. Á nisoso ra yù áttabbatabbúrù kuna, á pine ra ta tuppák na káyu. Á inigawâ da ta simù na.