Search form

Kuan 19:31

Yù Pamíká nayù Suddálu ta Bikà ni Apu Kesu

31Á gapu ta ággo nayù papparád da ta piestá, minay yù ira Kudio, á kinagi ra kâ Pilatto ta ipakattu na yù tuláng na takki nayù ira nepátà, tapè mabì ira matay ánna mári ira sù kurù, ta ari mepángngà nu naggián yù pate ra ta kurù ta pappiestá ra, gapu ta mangilin nga ággaw na Sabadu.