Search form

Kuan 19:39

39Á nepulù kâ Kusè si Nikudemu. Si Nikudemu yù nallammang ngaw sù ánge na kâ Apu Kesu ta gabi. Á inipulù na yù bábbanguk nga mirrá ánna álo nga nekiruk, nga límápulu nga kílo yù kárammà na.