Search form

Kuan 19:4

4Á minay laguk si Pilatto ta lawán sù ira Kudio, ta en na má kinagi nira, “Iyarubáng ku nikayu, tapè kánnámmuán naw ta awán ta ammù nga liwâ na,” kun na.