Search form

Kuan 19:5

5Á yáyù nga nallawán si Apu Kesu nga neyarubáng nira, nga nakuronán paga ta sî ánna nabbarawási ta ujjojjin nga kun na patul. Á kinagi ni Pilatto nira, “Ye! Innan nawè yawe tolay!” kun na.