Search form

Kuan 19:6

6Á yù ira kátannangán nga pári na Kudio ánna yù ira magguárdiá sù mangilin nga kapilliá, pakasingad da kâ Apu Kesu, nga napaligà ánna nakuronán ta sî, nagagga-aggay ira, á kinagi ra, “Papatáyam mu! Ipepátà mu ta kurù!” kud da. Á kinagi ni Pilatto nira, “Apan naw laguk, ta sikayu lággapay mangipátà kuna, ta awán ta ammù nga liwâ na,” kun na.