Search form

Kuan 2

Yù Pamagaddátu ni Apu Kesu sù Keggá na ta Bodá ta Kana

1Á pappasá na duá nga ággaw áddè sù pakiubobuk ni Apu Kesu kâ Nataniel, ajjan yù bodá ta ili na Kana sù purubinsia na Galilia. Á ajjan tán yù yená ni Apu Kesu. 2Á inapà da gapay di Apu Kesu ánna yù ira tudduán na. 3Á yù ira tatolay nga nakibodá, napúnu ra yù binaráyáng.+ Kapúnu na binaráyáng, en na kinagi nayù yená ni Apu Kesu kuna, “Napúnungin yù binaráyáng,” kun na. 4Á kinagi ni Apu Kesu sù yená na, “Paguráyám mu, Innò, ta ammù gemma. Ari paga jimittál yù oras nga sinullà ni Namarò nga kepalappâ ku,” kun ni Apu Kesu. 5Á kinagi na laguk nayù yená na sù ira aripan, “Mássiki nu anni yù ipakuá na sangaw nikayu, á kurugan naw,” kun na nira.

6Á ajjan tán annam nga angáng nga darakal, nga pangipayyád da ta danum nga ájjigután nayù ira Kudio ta meyannung sù kustombare ra nga mappakarenu megapu sù rilisiod da. Á makárgá támma ta límá láta yù taggitádday nga angáng. 7Á kinagi ni Apu Kesu sù ira aripan, “Pannuan naw yù ira angáng ta danum,” kun na. Á pinnu ra ira. 8Á kinagi na nira, “Sirutan naw, ta en naw ituluk sù minángngálliuk,” kun na. Á kinuruk da.

9Á yù minángngálliuk, kinákkapán na lâ ta baddì yù danum nga nabbáli ta binaráyáng, ngam arán na gemma ammu nu sisaw nangápád da. Ngam yù ira nanágak, aggira lâ makánnámmu sù naggapuán na. Á pangákkâ nayù minángngálliuk, inagálán na yù nobiu. 10Á kinagi na kuna, “Gagángay nittam ta papoluat tam yù kasingngatán, á sangaw nu nakapissán ira ta napiá, á paporianat tam yù jikkù. Ngam sikaw, pinakappiám mu yù kasingngatán, á kapangilattuák mu lâ kunangane,” kun na.

11Á yù makapállâ nga kingnguá ni Apu Kesu ta keggá na ta bodá sù ili na Kana ta purubinsia na Galilia, yáyù olu nga pinagaddátu na, nga pangipasingan na ta pakáwayyá na. Á pakasingan nayù ira makituddu sù kingnguá na, nangikatalà ira kuna. 12Á ta kabalin na yaw, nappupúlù di Apu Kesu nga nánaw nga minay ta Kapernium, aggira ánna yù ira wáwwagi na ánna si innò da ánna yù ira tudduán na, á nakipaggián ira lábbì tán.

Yù Pamakarenu ni Apu Kesu sù Mangilin nga Kapilliá

Mattiu 21:12-13; Markus 11:15-17; Lukas 19:45-46

13Á maddaggunin yù Piestá ta Jerusalem, nga panaddamán nayù ira Kudio sù ngaw pattalebák nayù mangilin nga daroban sù ira ngaw naggaká nira ta keggá ra ta lugár na Egipto. Á minay laguk di Apu Kesu ta Jerusalem.

14Labbè da ta Jerusalem, simillung si Apu Kesu sù mangilin nga kapilliá, á naratang na yù ira minálláku ta báka, karneru, mammánù ánna yù ira minánnáli ta kuártu. 15Á inâ ni Apu Kesu yù lubik, nga pidde na ta paligà, á pinaturiák na ira ngámin ánna yù ira ayám da sù mangilin nga kapilliá. Á sinottombá na yù ira lamesá nayù ira minánnáli ta kuártu ánna iniwárì na yù kuártu ra. 16Á kinagi na sù ira malláku ta mammánù, “Ipáno naw danniaw. Ngattá, ta pabbalinán naw ta dápun yawe mangilin nga bale nayù Yámà!” kun ni Apu Kesu. 17Á pakasingan nayù ira tudduán na sù kingnguá na, ninonò da laguk yù inipetúrâ ni Namarò sù dán nga netúrâ, nga kunniaw:

“Apu Namarò, nakalò yù ángngiddù ku sù balem, nga kun na api ta unak ku.

Á nepallà yù daddam ku, gapu ta arád da pakimorayán yù balem.”+

18Á gapu ta pinaturiák ni Apu Kesu yù ira minálláku, minay yù ira karakalán na Kudio, á kinagi ra kuna, “Anni yù ipasingam mu nikami nga makapállâ, nga panákkilalám mi ta ajjan yù pakáwayyám sù kingnguám?” kud da kuna. 19Simibbák si Apu Kesu nira, á kinagi na, “Táttakan naw yawe mangilin nga bale ni Namarò, á ta tallu ággaw patáddagak ku,” kun na. 20Á kinagi nayù ira Kudio kuna, “Appátapulu ta annam ta dagunin yù pappadde ra sù mangilin nga kapilliá nga bale ni Namarò! Á patáddagam mu panò ta tallu nga ággaw?” kud da. 21Ngam yù mangilin nga bale ni Namarò nga kinagi ni Apu Kesu yù baggi na. 22Á ta pappasá na pate ni Apu Kesu ánna yù paginnanole na, yáyù lâ pakanonò nayù ira tudduán na sù kinagi na, á yáyù panguruk da sù ngámin nga inipetúrâ ni Namarò sù dán nga netúrâ ánna yù ngámin gapay nga kinagi ni Apu Kesu.

23Á ta keggá ni Apu Kesu ta Jerusalem nga nakipiestá, aru yù ira nanguruk kuna ta pakasingad da sù aru nga pinagaddátu na nga makapállâ. 24Ngam arán na ira inikatalà, ta ammu na ta negagángay ta nonò na tolay yù mattá-iki-ikáyâ. Ta ammu na yù nonò na ngámin nga tatolay. 25Á arán na máwák yù umay maddaránuk kuna ta meyannung sù kakágian nayù ira tatolay ta nonò da, ta ammu na lápay ngámin yù ajjan ta nonò da.