Search form

Kuan 2:1

Yù Pamagaddátu ni Apu Kesu sù Keggá na ta Bodá ta Kana

1Á pappasá na duá nga ággaw áddè sù pakiubobuk ni Apu Kesu kâ Nataniel, ajjan yù bodá ta ili na Kana sù purubinsia na Galilia. Á ajjan tán yù yená ni Apu Kesu.