Search form

Kuan 2:12

12Á ta kabalin na yaw, nappupúlù di Apu Kesu nga nánaw nga minay ta Kapernium, aggira ánna yù ira wáwwagi na ánna si innò da ánna yù ira tudduán na, á nakipaggián ira lábbì tán.