Search form

Kuan 2:15

15Á inâ ni Apu Kesu yù lubik, nga pidde na ta paligà, á pinaturiák na ira ngámin ánna yù ira ayám da sù mangilin nga kapilliá. Á sinottombá na yù ira lamesá nayù ira minánnáli ta kuártu ánna iniwárì na yù kuártu ra.