Search form

Kuan 2:16

16Á kinagi na sù ira malláku ta mammánù, “Ipáno naw danniaw. Ngattá, ta pabbalinán naw ta dápun yawe mangilin nga bale nayù Yámà!” kun ni Apu Kesu.