Search form

Kuan 2:17

17Á pakasingan nayù ira tudduán na sù kingnguá na, ninonò da laguk yù inipetúrâ ni Namarò sù dán nga netúrâ, nga kunniaw:

“Apu Namarò, nakalò yù ángngiddù ku sù balem, nga kun na api ta unak ku.

Á nepallà yù daddam ku, gapu ta arád da pakimorayán yù balem.”