Search form

Kuan 2:22

22Á ta pappasá na pate ni Apu Kesu ánna yù paginnanole na, yáyù lâ pakanonò nayù ira tudduán na sù kinagi na, á yáyù panguruk da sù ngámin nga inipetúrâ ni Namarò sù dán nga netúrâ ánna yù ngámin gapay nga kinagi ni Apu Kesu.