Search form

Kuan 2:3

3Á yù ira tatolay nga nakibodá, napúnu ra yù binaráyáng. Kapúnu na binaráyáng, en na kinagi nayù yená ni Apu Kesu kuna, “Napúnungin yù binaráyáng,” kun na.