Search form

Kuan 2:4

4Á kinagi ni Apu Kesu sù yená na, “Paguráyám mu, Innò, ta ammù gemma. Ari paga jimittál yù oras nga sinullà ni Namarò nga kepalappâ ku,” kun ni Apu Kesu.