Search form

Kuan 2:6

6Á ajjan tán annam nga angáng nga darakal, nga pangipayyád da ta danum nga ájjigután nayù ira Kudio ta meyannung sù kustombare ra nga mappakarenu megapu sù rilisiod da. Á makárgá támma ta límá láta yù taggitádday nga angáng.