Search form

Kuan 20

Matolay si Apu Kesu!

Mattiu 28:1-8; Markus 16:1-8; Lukas 24:1-12

1Pappasá na ággibannák da, á ta alippánnawák na Liggu, minay di Maria Maddala sù tanam ni Apu Kesu. Labbè da ta kuebá, nasingad da ta náringin yù dakal nga batu nga iniserrá ra ta puertá na kuebá nga nangitanamád da kuna. 2Á nakkarerá si Maria nga minay kári Simon Eduru ánna yù tádday nga sinudduán ni Apu Kesu nga iddukan na. Á kinagi ni Maria nira, “Iniriád da si Apu sù tanam, á arám mi ammu yù nangikuád da kuna,” kun na.

3Á pakaginná ra sù kinagi ri Maria, dagarágâ nga minay di Eduru ánna yù tádday nga sinudduán ni Apu Kesu nga iddukan na, nga nappángè sù tanam. 4Nakkarerá ira, á napolu nga nakáddè sù kuebá yù tádday, nga kabbulun ni Eduru. 5Á nakkummak, á nilákkawán na yù unak na tanam. Á nasingan na ta awánin si Apu Kesu. Nasingan na lâ yù sinnun nga neputápù nga kimibbà, ta awánin ta mayán na. Ngam ari simillung.

6Á pakáddè na gapay ni Simon Eduru ta puertá na kuebá, dagarágâ nga inoluán na yù kabbulun na nga simillung sù unak na tanam, á nasingan na gapay yù sinnun nga nabattáng, 7ánna yù gámì nga inibubbud da ngaw ta mammang na, nga náringin nga nakappil ánna nesinná ta baddì sù káruán na sinnun. 8Á yù tádday nga sinudduán ni Apu Kesu nga napolu sù tanam na, simillung gapay ta en na iningan. Pakasingan na ta awánin, nangurugin ta naginnanolayin. 9Ta mássiki nu nepalappâ sù dán nga netúrâ nga ubobuk ni Namarò yù meyannung sù máwák ni Apu Kesu nga matay ánna maginnanolay, arád da paga nánnámmuán yù dán nga netúrâ. 10Á pakasingad da ta awán ta baggi ni Apu Kesu tán, nánaw ira laguk nga limibbè ta bale ra.

Yù Pappasingan ni Apu Kesu kâ Maria Maddala

Mattiu 28:9-10; Markus 16:9-11

11Ngam si Maria Maddala, naggián lâ nga nakkulè ta lawán na tanam. Pakkulè na, nakkummak nga iningan na yù unak na kuebá. 12Á pallákko na ta unak, nasingan na yù duá nga daroban ni Namarò nga nabbarawási ta puraw, nga nagitubang sù naggianán na gangù na baggi ni Apu Kesu. Naggián yù tádday nga daroban sù uluán na, á naggián yù mekaruá sù kiddanán na. 13Á pakasingan nayù ira daroban kâ Maria, kinagi ra kuna, “Anni ipakkulè mu?” kud da kuna. Á kinagi na nira, “Inâ da garè si Yápù, á inipáno ra, á arák ku ammu yù nangipeddád da kuna,” kun na.

14Á kabalin ni Maria nakiubobuk sù ira daroban, nallipay, á nasingan na si Apu Kesu nga nanáddak tán, nga arán na tákkilalán. 15Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Abè, anni ipakkulè mu?” kun na. “Asinni aleram mu?” kun na. Á kagian ni Maria ta yù minámmulá yù makiubobuk kuna, á yáyù kinagi na kuna, “Tíyu, nu sikaw yù nangâ kuna, kagiam mu bì yù nangipeddám mu kuna, ta ek ku apan,” kun na. 16Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Maria,” kun na. Nallipay si Maria, á kinagi na kuna sù ággubobuk nga Kebru, “Rabboni!” kun na. Á yù kebalinán na, “Mesturu!”

17Á kinagi na laguk ni Apu Kesu kuna, “Arám mà igaggak, ta aringà paga minay ta lángì sù Yámà. Ngam em mu bì kagian sù ira wáwwagì ta umayakin ta lángì sù gián nayù Yámà, nga Yáma naw gapay. Aggina yù Yápù nga pakimorayák ku ánna yù Yápu naw gapay nga pakimorayán naw,” kun na. 18Á nánaw laguk si Maria Maddala, á en na kinagi sù ira sinudduán ni Apu Kesu, “Nasingak ku si Apu!” kun na. Á kinagi na nira yù ngámin nga kinagi ni Apu Kesu kuna.

Yù Pappasingan ni Apu Kesu sù ira Sinudduán na

Mattiu 28:16-20; Markus 16:14-18; Lukas 24:36-49

19Á ta gabi na Liggu, naggagammung yù ira sinudduán ni Apu Kesu ta lágum na balay. Nelitù yù puertá na, ta maganássing ira sù ira karakalán na Kudio. Á limittuák laguk si Apu Kesu sù giád da. Á kinagi na nira, “Ajjawà saw. Mapagimammà yù nonò naw,” kun na nira. 20Á inipasingan na laguk nira yù limá na ánna yù bikà na. Á ayatán ira ta pakasingad da sù Yápu ra. 21Á pidduán na laguk ni Apu Kesu yù kinagi na nira, “Mabannáyán kayin ánna mapagimammà yù nonò naw. Dobat takayin ta kunnay sù paddok nayù Yámà nikán, ta umay kayu mangipakánnámmu nikán,” kun na. 22Á pakkagi na karannian, inisù na ira, á kinagi na nira, “Alawatan nawin yù Mangilin nga Ikararuá. 23Á nu pakomán naw yù liwâ nayù ira tatolay, pakomán ni Namarò ira gapay. Ngam nu arán naw pakomán yù liwâ da, arán na ira gapay pakomán ni Namarò,” kun na.

Yù Pappasingan ni Apu Kesu kâ Tomâ

24Á pappasingan ni Apu Kesu sù ira sinudduán na, awán lâ si Tomâ, nga tádday sù ira mapulu duá nga iningágad da ta Jiping. 25Á yáyù nga kinagi nayù ira káruán nga sinudduán ni Apu kuna, “Nasingam mi si Apu,” kud da. Ngam kinagi ni Tomâ nira, “Nu arák ku masingan yù pilâ nga napátakán ta limá na, ánna nu arák ku karápan gapay yù pilâ ta limá na ánna yù bikà na nga piníká ra, á arák ku kurugan,” kun na.

26Á pappasá na walu nga ággaw, sù tádday Liggu, naggagammung yù ira sinudduán ni Apu Kesu mángin sù balay. Á ajjanin gapay nira si Tomâ. Nelitù yù puertá. Á limittuák si Apu Kesu nira, á kinagi na, “Mabannáyán kayin, ánna mapagimammà yù nonò naw,” kun na. 27Á kinagi na laguk kâ Tomâ, “Innam mu yù pilâ na limâ. Á em mu ira karápan ánna yù bikà ku nga piníká ra, tapè ari ka mabbábáng nga manguruk,” kun na. 28Á simibbák si Tomâ, á kinagi na kuna, “Sikaw yù Yápù! Sikaw yù Pakimorayák ku,” kun na. 29Á kinagi ni Apu Kesu, “Tomâ, napiá ta manguruk ka gapu ta pakasingam mu nikán. Á mepallà yù pagayáyâ nayù ira nga manguruk, mássiki arád dangà masingan,” kun na.

Netúrâ Yawe Libru tapè Manguruk kayu

30Á aru paga yù makapállâ nga pinagaddátu ni Apu Kesu ta arubáng nayù ira sinudduán na, nga ari netúrâ sawe libru. 31Á netúrâ danniawe, tapè kurugan naw ta si Apu Kesu yù MakKiristu nga Anâ ni Namarò nga Makáwayyá nga Mangiyígù. Ta nu kurugan naw ánna ikatalà naw, mepattolay kayu kuna ta áddè ta áddè.