Search form

Kuan 20:1

Matolay si Apu Kesu!

Mattiu 28:1-8; Markus 16:1-8; Lukas 24:1-12

1Pappasá na ággibannák da, á ta alippánnawák na Liggu, minay di Maria Maddala sù tanam ni Apu Kesu. Labbè da ta kuebá, nasingad da ta náringin yù dakal nga batu nga iniserrá ra ta puertá na kuebá nga nangitanamád da kuna.