Search form

Kuan 20:13

13Á pakasingan nayù ira daroban kâ Maria, kinagi ra kuna, “Anni ipakkulè mu?” kud da kuna. Á kinagi na nira, “Inâ da garè si Yápù, á inipáno ra, á arák ku ammu yù nangipeddád da kuna,” kun na.