Search form

Kuan 20:17

17Á kinagi na laguk ni Apu Kesu kuna, “Arám mà igaggak, ta aringà paga minay ta lángì sù Yámà. Ngam em mu bì kagian sù ira wáwwagì ta umayakin ta lángì sù gián nayù Yámà, nga Yáma naw gapay. Aggina yù Yápù nga pakimorayák ku ánna yù Yápu naw gapay nga pakimorayán naw,” kun na.