Search form

Kuan 20:2

2Á nakkarerá si Maria nga minay kári Simon Eduru ánna yù tádday nga sinudduán ni Apu Kesu nga iddukan na. Á kinagi ni Maria nira, “Iniriád da si Apu sù tanam, á arám mi ammu yù nangikuád da kuna,” kun na.