Search form

Kuan 20:21

21Á pidduán na laguk ni Apu Kesu yù kinagi na nira, “Mabannáyán kayin ánna mapagimammà yù nonò naw. Dobat takayin ta kunnay sù paddok nayù Yámà nikán, ta umay kayu mangipakánnámmu nikán,” kun na.