Search form

Kuan 20:24

Yù Pappasingan ni Apu Kesu kâ Tomâ

24Á pappasingan ni Apu Kesu sù ira sinudduán na, awán lâ si Tomâ, nga tádday sù ira mapulu duá nga iningágad da ta Jiping.