Search form

Kuan 20:25

25Á yáyù nga kinagi nayù ira káruán nga sinudduán ni Apu kuna, “Nasingam mi si Apu,” kud da. Ngam kinagi ni Tomâ nira, “Nu arák ku masingan yù pilâ nga napátakán ta limá na, ánna nu arák ku karápan gapay yù pilâ ta limá na ánna yù bikà na nga piníká ra, á arák ku kurugan,” kun na.