Search form

Kuan 20:26

26Á pappasá na walu nga ággaw, sù tádday Liggu, naggagammung yù ira sinudduán ni Apu Kesu mángin sù balay. Á ajjanin gapay nira si Tomâ. Nelitù yù puertá. Á limittuák si Apu Kesu nira, á kinagi na, “Mabannáyán kayin, ánna mapagimammà yù nonò naw,” kun na.