Search form

Kuan 20:27

27Á kinagi na laguk kâ Tomâ, “Innam mu yù pilâ na limâ. Á em mu ira karápan ánna yù bikà ku nga piníká ra, tapè ari ka mabbábáng nga manguruk,” kun na.