Search form

Kuan 20:29

29Á kinagi ni Apu Kesu, “Tomâ, napiá ta manguruk ka gapu ta pakasingam mu nikán. Á mepallà yù pagayáyâ nayù ira nga manguruk, mássiki arád dangà masingan,” kun na.