Search form

Kuan 20:3

3Á pakaginná ra sù kinagi ri Maria, dagarágâ nga minay di Eduru ánna yù tádday nga sinudduán ni Apu Kesu nga iddukan na, nga nappángè sù tanam.