Search form

Kuan 20:9

9Ta mássiki nu nepalappâ sù dán nga netúrâ nga ubobuk ni Namarò yù meyannung sù máwák ni Apu Kesu nga matay ánna maginnanolay, arád da paga nánnámmuán yù dán nga netúrâ.