Search form

Kuan 21

Yù Pappasingan ni Apu Kesu sù ira Pitu ta Aggik na Bebay

1Ta kabalin na yaw, nappasingan má si Apu Kesu sù ira sinudduán na ta keggá ra ta aggik na bebay na Tiberio. Nesimmu ta kunniawe. 2Nappupúlù di Simon Eduru, ánna si Tomâ nga iningágad da ta Jiping, si Nataniel nga taga Kana sù purubinsia na Galilia, yù ira duá nga ánâ ni Sebedo, ánna duá ira paga nga sinudduán ni Apu Kesu. 3Á kinagi ni Simon Eduru nira, “Ek ku magissirá.” Á kinagi ra kuna, “Á em mi sikaw bulunan,” kud da kâ Eduru. Á minay ira nappittà ta barangay. Á tangatangagabi ira nga nanígay, ngam awán bulubugá ta nálâ da.

4Á ta alippánnawák, ajjan si Apu Kesu nga nanáddak ta aggik na bebay, ngam arád da natákkilalán nayù ira sinudduán na. 5Á kinatolán ni Apu Kesu ira, á iniyabbû na, “Kopun, egga panò yù nálâ naw?” kun na. “Awán,” kud da kuna. 6Á kinagi na nira, “Itán naw lâ ta jiwanán na barangay, ta yá pakálapán naw,” kun na. Á yáyù initád da, á arád den mákkâ gapu sù napakáru nga inâ na.

7Á yáyù nga kinagi na laguk kâ Simon Eduru nayù tádday nga sinudduán ni Apu Kesu nga iddukan na, “Ye, si Apu!” kun na. Á pakaginná ni Eduru ta kuruk nga si Apu, inisillong na yù barawási na, ta nagilongán nga mattarabáku, á nakkassú sù danum ta umay ta aggik. 8Á yù ira káruán nga nabattáng sù barangay, naporián ira nga umay ta aggik, á ginuggud da yù sígay nga napannu ta sirá. Aranni ira lâ ta aggik, ta magatù nga metro lâ támma yù kárayyu ra.

9Á pakáddè da ta aggik, gimitták ira, á nasingad da yù bága na api ánna yù dán nga nesuppá nga sirá ánna pán gapay. 10Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Mangâ kayu bì sù sirá nga inâ naw, á iyánge naw saw,” kun na.

11Á yáyù nga minay si Simon Eduru ta barangay, á inigon na yù sígay ta kannak, nga napannu ta darakal nga sirá. Magatù ta límápulu tallu yù biláng na sirá. Á mássiki nu aru yù nálâ na, ngam ari napisil. 12Á kinagi na laguk ni Apu Kesu nira, “Umay kayu bì kumán,” kun na. Á awán nira ta nakeyabbû kuna nu asinni, ta ammu ra ta si Apu. 13Á en na laguk inâ ni Apu Kesu yù pán, á bille na nira. Á kunnay gapay sù sirá, bille na nira. 14Á yane yù mekatallu nga pappasingan ni Apu Kesu sù ira sinudduán na áddè sù paginnanole na.

Yù Kinagi ni Apu Kesu kâ Simon Eduru

15Á kabalid di Apu Kesu kiminán, iniyabbû na laguk ni Apu Kesu kâ Simon Eduru, “Simon, nga anâ ni Kuan, nepallà panò yù ángngiddù mu nikán ánnè karannian?” kun na. Á kinagi ni Eduru kuna, “Wan, Apu, ammum ta ayatat taka,” kun na. Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Taronám mu laguk yù ira mangikatalà nikán, ta meyárik ira ta kígò,” kun na. 16Á pidduán ni Apu Kesu nga iyabbû kâ Eduru, nga kun na, “Simon, nga anâ ni Kuan, egga panò yù ángngiddù mu nikán?” kun na. Á kinagi na má ni Eduru kuna, “Wan, Apu. Ammum ta ayatat taka,” kun na. Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Taronám mu laguk yù ira tatolè nga meyárik ta karnerù,” kun na.

17Á pillu ni Apu Kesu nga iyabbû kâ Eduru, “Simon, nga anâ ni Kuan, egga panò yù ayâ mu nikán?” kun na. Á maraddam si Eduru gapu ta namillu si Apu Kesu nga nangiyabbû kuna. Á kinagi ni Eduru kuna, “Apu, ammum ngámin. Ammum ta ayatat taka,” kun na. Á kinagi na laguk ni Apu Kesu kuna, “Taronám mu yù ira tatolè nga meyárik ta karnerù. 18Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikaw. Áddè sù ngaw kabagitolem, sikaw lággapay yù mamarawási ta baggim ánna sikaw lággapay yù maguray ta angayám mu. Ngam nu mallakalákay ka noka, á tanakuán yù mabbáluk ta baggim. Á sonnatam mu yù limám, á iyánge naka ta arám mu ikáyâ nga angayán,” kun na. 19Yáyù kinagi ni Apu Kesu ta ipakánnámmu na yù áppate ni Eduru noka tapè meparáyaw si Namarò. Á kabalin na nakkagi ni Apu Kesu karannian, kinagi na laguk kâ Eduru, “Tuttulam mà,” kun na.

Yù Kinagi ni Apu Kesu nga Meyannung sù Sinudduán na nga Iddukan na

20Á nallipay si Eduru laguk, á nasingan na ta likuk da yù tádday nga tumuttuttul nira. Aggina yù sinudduán ni Apu Kesu nga iddukan na, nga kataging na ngaw sù pakkákád da lage na pate na. Á aggina yù nangiyabbû kâ Apu nu asinni yù mappagápù kuna. 21Á pakasingan ni Eduru sù kabbulun na ta likuk da, kinagi na kâ Apu Kesu, “Apu, anni panò yù mesimmu sangaw sawe tolay?” kun na. 22Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Á ta ángngarigán nu ikáyâ ku ta matolay yane tolay ta dabbuno ta áddè ta panolì saw, sikán lâ yù makánnámmu. Paguráyám mu lápay. Tumuttul ka nikán!” kun na. 23Á yáyù nga neparámak sù ira kábulud da nga makituddu kâ Apu ta ari matay yane sinudduán na. Ngam arán ni Apu Kesu kinagi ta ari matay. Yá lâ kinagi na, “Ta ángngarigán nu ikáyâ ku ta matolay yane tolay ta dabbuno ta áddè ta panolì saw, sikán lâ yù makánnámmu,” kun na kâ Eduru. 24Á yane sinudduán ni Apu Kesu nga ubobugan na, aggina yù mangipakánnámmu karanniaw nga nesimmu. Á aggina yù nangitúrâ, á ammu mi ta kuruk yù ngámin nga kinagi na.

25Á aru paga yù kingngikingnguá ni Apu Kesu. Á nu metúrâ nakuan ngámin, ari mopù. Á ta urè, ari támma mekárgá yù paketúratán na ta tangapáddabbunán.