Search form

Kuan 21:20

Yù Kinagi ni Apu Kesu nga Meyannung sù Sinudduán na nga Iddukan na

20Á nallipay si Eduru laguk, á nasingan na ta likuk da yù tádday nga tumuttuttul nira. Aggina yù sinudduán ni Apu Kesu nga iddukan na, nga kataging na ngaw sù pakkákád da lage na pate na. Á aggina yù nangiyabbû kâ Apu nu asinni yù mappagápù kuna.