Search form

Kuan 21:23

23Á yáyù nga neparámak sù ira kábulud da nga makituddu kâ Apu ta ari matay yane sinudduán na. Ngam arán ni Apu Kesu kinagi ta ari matay. Yá lâ kinagi na, “Ta ángngarigán nu ikáyâ ku ta matolay yane tolay ta dabbuno ta áddè ta panolì saw, sikán lâ yù makánnámmu,” kun na kâ Eduru.