Search form

Kuan 3

Yù Pakiubobuk ni Nikudemu kâ Apu Kesu

1Ajjan yù tádday sù ira karakalán na Kudio nga Parisio, nga mangngágan ta Nikudemu. 2Á ta tádday nga gabi, minay si Nikudemu nakiubobuk kâ Apu Kesu. “Mesturu,” kun ni Nikudemu kuna, “ammu mi ta sikaw yù mangituddu nga jinok ni Namarò, ta awán gemma ta makapagaddátu ta kun na kingnguám, nu ari mepulù si Namarò kuna,” kun ni Nikudemu kâ Apu Kesu. 3Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikaw, nga ari bulubugá mesipà yù tolay sù pammagure ni Namarò nu ari moli nga meyanâ,” kun na. 4Á kinagi ni Nikudemu, “Á kunnasi? Egga panò yù awayyá na tolay nga meyanâ nu lakalákayin? Makatallung panò paga ta sán ni innò na, tapè mamidduá nga meyanâ?” kun ni Nikudemu.

5Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikaw, nu ari moli meyanâ yù tolay megapu sù danum ánna yù Ikararuá ni Namarò, ari mesipà sù pammagure ni Namarò. 6Ta yá lâ meyanâ ta tolay yù tolay lâ gemma, nga egga kuna yù nonò na tolay. Ngam yù tolay nga moli meyanâ megapu sù Ikararuá ni Namarò, á pabbalinan ni Namarò ta anâ na, nga moli gapay yù nonò na. 7Ari ka laguk mapállâ sù kagiak ku nikaw, nga máwák naw ngámin moli nga meyanâ. 8Ta mássiki nu arán naw ammu nu kunnasi yù kesimmu na, á mesimmu gemma. Á yù paddák yù keyarigán na, ta arán naw ammu yù paggapuán na ánna pappángetán na, ngam ginnán naw yù sarò na. Á kunnian gapay sù keyanâ na tolay kâ Namarò megapu sù Ikararuá na,” kun ni Apu Kesu. 9Á kinagi ni Nikudemu kâ Apu Kesu, “Á kunnasi yian?” kun na.

10Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na kuna, “Sikaw yù maráyaw nga mangituddu sù ira ikáttole tam nga ginaká ni Israel, ngam arám mu ammu yù kinagì nikaw? 11Kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikaw. Á kagiak ku yù ammù ánna yù nasingak ku. Ngam sikayu nga Parisio, arán naw kurugan yù kagiak ku. 12Á nu arán naw kurugan yù kinagì nikayu nga meyannung ta dabbuno, manguruk kayu panò nu kagiak ku nikayu yù meyannung ta lángì? 13Awán bulubugá ta minay ta lángì nu ari lâ sikán nga naggapu ta lángì, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay.

14“Á gári, ta keggá ri Moyses ánna yù ira ginaká ni Israel ta kalállammatán, pidde ni Moyses yù baronsi ta siná-iráw, nga initaráng na ta káyu nga inisiddà na ta dabbun, tapè mammapiá yù ira kinagâ na iráw ta pattánguk da kuna.+ Á kunniúrin gapay yù keyarigák ku. Ta sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, ipotud dangà sangaw nga mepátà ta kurù nga patáddagad da. 15Á yù ira ngámin nga mangikatalà nikán, mepattolay ira kâ Namarò, á mesipà ira sù pammagurayán ni Namarò ta áddè ta áddè.

16“Á gapu ta napasigaggà yù ángngiddù ni Namarò sù ira tatolay ta dabbuno, yáyù nga iniyawâ na yù Anâ na nga táttádday ta metapil megapu nira, tapè aggira ngámin nga mangikatalà kuna, ari ira mesinná kâ Namarò, nu ari galâ nga mesipà ira nga mepattolay kuna ta áddè ta áddè. 17Ta yáyù gapu na nga jinok ni Namarò yù Anâ na ta dabbuno, nga ari nga mamagikáru ta tolay, nu ari galâ ta aggina yù magikáru ta liwiliwâ nayù ira ngámin nga tatolay, tapè meyígù ira megapu kuna. 18Á yù ira nga mangikatalà sù Anâ ni Namarò, ari ira mekanâ sù pamagikáru ni Namarò. Ngam yù ira nga ari mangikatalà kuna, nekanâ iren sù pamagikáru ni Namarò, gapu ta arád da ikatalà yù táttádday nga Anâ ni Namarò.

19“Á yáyù nga pagikaruan ni Namarò ira, gapu ta minayin ta dabbuno yù Anâ na, nga mamannawák ta nonò na tolay, ngam manakì yù ira tatolay kuna. Á yá ipanakì da, ta arád da ikáyâ yù nawák, nu ari galâ yù kallà yù ikáyâ da, gapu ta narákè yù akka-akkuád da. 20Á ngámin nga tatolay nga narákè yù akka-akkuád da, malussaw ira sù mamannawák, á molang ira umay kuna, marakè mepasingan yù narákè nga akka-akkuád da. 21Ngam yù ira tatolay nga napiá yù akka-akkuád da, umay ira sù mamannawák, tapè mepasingan ta akkuád da lâ yù ngámin nga napiá nga ipakuá ni Namarò nira megapu sù ángngabbák na nira.”

Si Apu Kesu ánna si Kuan nga Minánnigù

22Á ta kabalin na yaw, minay di Apu Kesu ánna yù ira tudduán na ta purubinsia na Judiya, á naggián ira nga nanigù ta tatolay tán. 23Á nanigù gapay si Kuan ta gián na Enon nga aranni ta ili na Salim, gapu ta napiá yù danum tán. Á minay yù ira tatolay, tapè makirigù ira kâ Kuan, á jinigù na ira. 24Ta ari paga nebáluk si Kuan.

25Á ajjan yù tádday nga Kudio nga minay nakipereperang ta ubobuk sù ira makituddu kâ Kuan ta meyannung sù kustombare na rilisiod da nga mappakarenu. 26Á minay ira laguk kâ Kuan. “Mesturu,” kud da kuna, “manonò mu yù ngaw kabbulum mu nga inipakánnámmum nikami ta paggiát tam ngaw ta dammáng na Jordan? Ajjanin nga manigù, á umay yù ira ngámin nga tatolay makirigù kuna!” kud da kâ Kuan.

27Á simibbák si Kuan, á kinagi na nira, “Á napiá laguk, ta si Namarò yù mangiyawâ kuna ta pakáwayyá na sù akkuán na, ta awán ta pakáwayyá na tolay nga arán na iniyawâ ni Namarò kuna. 28Á sikayu, naginná naw yù kinagì ngaw nikayu, nga aringà MakKiristu nga umay mammaguray. Sikán galâ yù pinapolu ni Namarò nga umay mangipakánnámmu kuna, tapè manguruk kayu kuna.

29“Á nu ángngarigán ta ajjan yù bodá, yù nobiu yù mangalawâ ta babay nga atáwa na. Á yù kopun nayù nobiu, nepallà yù pagayáyâ na sù labbè nayù nobiu. Á kunnay gapay nikán, ta nepallà yù pagayáyâ ku megapu sù ira tatolay nga umay kâ Apu. 30Kuruk nga aggina yù mepotun nga meparáyaw. Ngam sikán, máwák ta gukágà lâ gukák,” kun ni Kuan nga Minánnigù.

Makáwayyá ta Ngámin yù Naggapu ta Lángì

31“Á yù Anâ ni Namarò yù naggapu ta lángì, á aggina yù kotunán ta ngámin. Á yù ira tatolay nga yawe dabbuno yù paggapuád da, á maggián ira lâ ta dabbuno, á ammu ra lâ yù meyannung ta dabbuno, ánna yáyù lâ ubobugad da. Ngam yù naggapu ta lángì, aggina yù kotunán nga makáwayyá ta ngámin. 32Á ubobugan na yù nasingan na ánna naginná na ta lángì, ngam awán garè ta manguruk sù kagian na. 33Ngam yù ira tatolay nga manguruk sù bilin na, ipakánnámmu ra ta kuruk yù ngámin nga ubobuk ni Namarò, megapu sù panguruk da.

34“Á si Apu Kesu Kiristu yù jinok ni Namarò, á ipakánnámmu na yù ubobuk ni Namarò, ta awán ta pakáddekán nayù pakapangnguá na ánna pakáwayyá na megapu sù Ikararuá ni Namarò nga iniyawâ na kuna. 35Ta iddukan ni Namarò yù Anâ na, ánna inikatalà na kuna yù pakáwayyá na ta ngámin nga egga ta lángì ánna dabbuno.

36“Á yù tolay nga mangikatalà sù Anâ ni Namarò, mesipà kâ Namarò nga mepattolay kuna ta áddè ta áddè. Ngam yù tolay nga ari manguruk sù Anâ ni Namarò, ari bulubugá mepattolay kâ Namarò, nu ari galâ ta ukuman na ira ni Namarò, ánna pagikaruan na ira ta áddè ta áddè.”