Search form

Kuan 3:10

10Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na kuna, “Sikaw yù maráyaw nga mangituddu sù ira ikáttole tam nga ginaká ni Israel, ngam arám mu ammu yù kinagì nikaw?