Search form

Kuan 3:13

13Awán bulubugá ta minay ta lángì nu ari lâ sikán nga naggapu ta lángì, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay.