Search form

Kuan 3:17

17Ta yáyù gapu na nga jinok ni Namarò yù Anâ na ta dabbuno, nga ari nga mamagikáru ta tolay, nu ari galâ ta aggina yù magikáru ta liwiliwâ nayù ira ngámin nga tatolay, tapè meyígù ira megapu kuna.