Search form

Kuan 3:23

23Á nanigù gapay si Kuan ta gián na Enon nga aranni ta ili na Salim, gapu ta napiá yù danum tán. Á minay yù ira tatolay, tapè makirigù ira kâ Kuan, á jinigù na ira.