Search form

Kuan 3:31

Makáwayyá ta Ngámin yù Naggapu ta Lángì

31“Á yù Anâ ni Namarò yù naggapu ta lángì, á aggina yù kotunán ta ngámin. Á yù ira tatolay nga yawe dabbuno yù paggapuád da, á maggián ira lâ ta dabbuno, á ammu ra lâ yù meyannung ta dabbuno, ánna yáyù lâ ubobugad da. Ngam yù naggapu ta lángì, aggina yù kotunán nga makáwayyá ta ngámin.