Search form

Kuan 3:36

36“Á yù tolay nga mangikatalà sù Anâ ni Namarò, mesipà kâ Namarò nga mepattolay kuna ta áddè ta áddè. Ngam yù tolay nga ari manguruk sù Anâ ni Namarò, ari bulubugá mepattolay kâ Namarò, nu ari galâ ta ukuman na ira ni Namarò, ánna pagikaruan na ira ta áddè ta áddè.”